ดอกเบี้ยและการชำระเงิน


  ดอกเบี้ย 1-1.25% ต่อเดือน ขั้นต่ำ 6% และไม่เกิน 15% ต่อปี

การชำระดอกเบี้ย

ชำระเป็นรายเดือนทุกเดือน โดยการชำระผ่านบัญชีธนาคาร

การชำระแบบลดเงินต้นลดดอกเบี้ย

สามารถชำระได้โดยจ่ายเงินต้นบางส่วนเพื่อลดดอกเบี้ย โดยผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือจริง ทำให้สามารถลดเงินต้นลดดอกเบี้ยได้

ค่าใช้จ่ายกรณีไม่ชำระหนี้สำหรับจำนอง

กรณีที่ไม่จ่ายดอกเบี้ยเกิน 3 เดือนและไม่สามารถติดต่อได้ จะมีค่าทนายความและบังคับจำนอง

การชำระเงิน

ชำระผ่านธนาคาร /  ชำระเป็นการจ่ายเช็คล่วงหน้า

กรณีจำนอง – บังคับจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน
กรณีขายฝาก – กฎหมายไม่ให้คิดดอกเบี้ย แต่สามารถคิดผลประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

 

#ดอกเบี้ยจำนองขายฝาก

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้