ที่ดินเปล่าเป็นทรัพย์ที่มีการถือครองรองลงมาจากบ้านและคอนโด แต่เป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำที่สุด คือถ้าเราต้องการจำนองที่ดินเปล่ากับธนาคาร อาจได้รับวงเงินที่น้อยมาก หรือได้รับการปฏิเสธ โดยไม่เข้าหลายๆเงื่อนไขของธนาคาร

ที่ Luxe Loans ที่ดินเปล่าเป็นทรัพย์ที่ทางเราชอบที่สุด เพราะปัญหาค่อนข้างต่ำสุด และเรารับความเสี่ยงเงื่อนไขด้านระยะเวลาที่ถือครองได้ โดยธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินเปล่าที่เรารับนั้น มี 2 แบบคือ

1 จำนองที่ดินเปล่า

การจำนองที่ดินเปล่า เป็นธุรกรรมที่ลูกค้าสบายใจที่สุด แต่เงื่อนไขคือวงเงินที่ให้สำหรับจำนองที่ดินเปล่านั้นค่อนข้างต่ำคือไม่เกิน 20% ของราคาซื้อขาย

2 ขายฝากที่ดินเปล่า

การขายฝากที่ดินเปล่า เป็นธุรกรรมที่ได้รับความนิยมที่สุด เนื่องจากวงเงินการขายฝากที่ดินเปล่าให้สูงถึง 50-60% ของราคาซื้อขาย และระหว่างที่อยู่ในธุรกรรมขายฝากที่ดินเปล่านั้น เจ้าของที่ดินยังสามารถประกาศขายได้อีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างจำนองที่ดินเปล่าและขายฝากที่ดินเปล่า

จำนองที่ดินเปล่าได้วงเงินต่ำกว่าขายฝากที่ดินเปล่า

ค่าใช้จ่ายที่กรมที่ดินสำหรับจำนองที่ดินเปล่านั้นต่ำกว่าขายฝากที่ดินเปล่า

ผู้รับจำนองที่ดินเปล่านั้นมีน้อยกว่ารับขายฝากที่ดินเปล่า

ขั้นตอนการจำนองที่ดิน/ขายฝากที่ดินเปล่า

ข้อคิดในการเลือกวงเงินจำนองที่ดิน/ขายฝากที่ดิน

1 เลือกใช้ในวงเงินที่จำเป็น (น้อยที่สุด) เพื่อให้ไม่เป็นภาระในการจ่ายดอกเบี้ยและทยอยไถ่ถอน

2 ในการทำสัญญา เลือกใช้สัญญาที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ดิน และทำธุรกรรมที่กรมที่ดินเท่านั้น

3 ในการต่ออายุสัญญาจำนองที่ดินขายฝากที่ดินหรือขอไถ่ถอนจำนองขายฝาก ควรนัดต่อสัญญาหรือไถ่ถอน 7-10 วันก่อนหมดอายุสัญญา ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีการตุกติกจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

4 กรณีมีการจ่ายดอกเบี้ยผ่านธนาคาร ควรใช้บัญชีเดียวในการจ่ายดอกเบี้ย เพื่อสะดวกในการเก็บหลักฐานหรือสืบหลักฐานย้อนหลัง

#จำนองที่ดิน #ขายฝากที่ดิน #เงื่อนไขจำนองที่ดิน #เงื่อนไขขายฝากที่ดิน #ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจำนองที่ดิน #ข้อควรรู้เกี่ยวกับการขายฝากที่ดิน #การไถ่ถอนจำนองที่ดิน #การไถ่ถอนขายฝากที่ดิน #จำนองที่ดินกับธนาคาร #จำนองที่ดินกับบุคคล #นายทุนจำนอง #นายทุนขายฝาก #นายทุนจำนองที่ดิน #นายทุนขายฝากที่ดิน