การไถ่ถอน

จำนอง
การชำระหนี้จำนองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ดี การระงับหนี้จำนองไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ดีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจำนองก็ดี กฎหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่มิฉะนั้น แล้วจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได้
ในการไถ่ถอนจำนอง ผู้จำนองควรแจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน เพื่อนัดไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

ขายฝาก
ในการไถ่ถอนขายฝาก ผู้ขายฝากควรแจ้งล่วงหน้า 3-5 วันเพื่อนัดไถ่ถอนที่กรมที่ดิน
กรณีครบกำหนดไถ่ถอนแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อฝากได้ สามารถนำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานที่ดิน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์ได้ (ข้อมูลนี้เพื่อเป็นความรู้ในการรักษากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สำหรับสัญญาขายฝาก)

ระยะเวลาการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝาก
– การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี
– การขายฝากสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 3 ปี

บุคคลที่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้
– ผู้ขายฝากหรือทายาทของผู้ขายฝาก
– ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
– บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

บุคคลที่มีสิทธิให้ไถ่คืนได้
– ผู้รับซื้อฝากหรือถ้าหากผู้รับซื้อฝากตายก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขาย ฝาก ต้องไปขอไถ่จากทายาทของผู้รับฝาก
– ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น จากผู้ซื้อฝากเดิมดอกผลของทรัพย์สิน ที่ขายฝากที่เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝากดอกผลของทรัพย์สินที่ขายฝากซึ่งเกิดขึ้นใน ระหว่างการขายฝากย่อมตกเป็นของผู้ซื้อฝาก ค่าธรรมเนียมตอนทำสัญญาขายฝาก ผู้ซื้อฝากเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม

error: ข้อความทั้งหมดเป็นของ Luxeloans.net ไม่สามารถ copy ได้